авіаційний компас

 • 141 грануляційний — а, е, спец., мед. Стос. до грануляції. •• Грануляці/йна ткани/на сполучна тканина, що утворюється під час загоювання тканинних дефектів шляхом вторинного натягу. Грануляці/йний вал грануляційна тканина, що утворюється на межі між некротичною і… …

  Український тлумачний словник

 • 142 двійний — а/, е/, діал. Подвійний …

  Український тлумачний словник

 • 143 двоколійний — а, е. З двома коліями, на дві колії. Двоколійний рух …

  Український тлумачний словник

 • 144 двостадійний — а, е. Який має дві стадії. || Який відбувається, здійснюється у дві стадії. Двостадійний процес …

  Український тлумачний словник

 • 145 дефляційний — а, е. Стос. до дефляції. •• Дефляці/йна полі/тика сукупність регулюючих заходів уряду в галузі державних фінансів, які мають на меті стримування інфляції. Дефляці/йний розри/в різниця між величиною національного доходу, яка відповідає повній… …

  Український тлумачний словник

 • 146 дирекційний — а, е: •• Дирекці/йний кут кут у вихідній точці топографічної карти між північним напрямом вертикальної лінії координатної сітки і напрямом на задану точку …

  Український тлумачний словник

 • 147 дискреційний — а, е. Той, що діє за власним розсудом. •• Дискреці/йна вла/да право глави держави, уряду, вищої службової особи діяти в певних умовах на свій розсуд. Дискреці/йна полі/тика політика, яка орієнтується скоріше на економічну ситуацію, ніж на рішення …

  Український тлумачний словник

 • 148 дискримінаційний — а, е. Прикм. до дискримінація. •• Дискримінаці/йний тари/ф тарифні ставки на імпортований товар, що їх встановлюють на різному рівні. Дискримінаці/йні ці/ни а) ціни, нижчі або вищі за рівень виробництва та обігу, встановлені продавцем товару; б)… …

  Український тлумачний словник

 • 149 дисперсійний — а, е, спец. Прикм. до дисперсія. •• Дисперсі/йне середо/вище середовище, в якому знаходяться частинки подрібненої речовини. Дисперсі/йний ана/ліз а) один із методів математичної статистики, що його застосовують для аналізу результатів… …

  Український тлумачний словник

 • 150 диспропорційний — а, е. Який характеризується відсутністю пропорції; непропорційний …

  Український тлумачний словник

 • 151 дистанційний — а, е. 1) Прикм. до дистанція. 2) Який здійснюється або діє на певній віддалі, дистанції. •• Дистанці/йне навча/ння навчання за допомогою листування, телебачення, радіо, мережі Інтернет, телефону, публікацій у газеті за обмеженого контакту з… …

  Український тлумачний словник

 • 152 дифузійний — а, е. Прикм. до дифузія 1). || Признач. для процесів дифузії. •• Дифузі/йна ка/мера прилад для спостереження слідів іонізуючих частинок. Дифузі/йний апара/т апарат для добування методом дифузії з подрібненої сировини розчинних речовин; дифузор (у …

  Український тлумачний словник

 • 153 екваційний — а, е: •• Екваці/йний по/діл другий поділ дозрівання, в результаті якого з вторинного сперматоцита утворюються 2 сперматиди, а з вторинного овоцита – яйцева клітина та вторинний полоцит …

  Український тлумачний словник

 • 154 екзальтаційний — а, е. Стос. до екзальтації. •• Екзальтаці/йний пері/од фаза, що настає за періодом відносної рефрактерності …

  Український тлумачний словник

 • 155 елегійний — а, е. 1) Прикм. до елегія 1). Елегійний жанр. 2) перен. Сумовитий, журливий; який викликає меланхолійну задумливість …

  Український тлумачний словник

 • 156 емісійний — а, е, фін. Стос. до емісії (див. емісія I). Емісійна політика. Емісійне право. •• Емісі/йна пре/мія різниця між ринковою ціною акцій та їх номінальною вартістю. Емісі/йна систе/ма порядок і способи випуску в обіг грошових знаків, а також складова …

  Український тлумачний словник

 • 157 емоційний — а, е. 1) Який виражає емоції, насичений ними. || Який викликає емоції. •• Емоці/йна анестезі/я заціпеніння, зникнення емоцій, понижена чутливість до зовнішнього світу. Емоці/йна деприва/ція загальний термін для позначення будь якої ситуації, коли …

  Український тлумачний словник

 • 158 забійний — а, е. 1) Стос. до забою (у 1 знач.). Забійний цех. || Признач. на забій (у 1 знач.). Забійна худоба. •• Забі/йна вага/ вага туші з жиром без шкіри, голови, ніг і нутрощів. 2) військ. Який діє смертоносно, убиває. Забійна сила осколка …

  Український тлумачний словник

 • 159 закрійний — а, е, крав. Прикм. до закрій 1). Закрійний цех …

  Український тлумачний словник

 • 160 запенсійний — а, е. •• Запенсі/йний вік вік, що перевищує той, який дає право на отримання пенсії за віком …

  Український тлумачний словник